Mahalakshami Dipavali Puja at Sadhana Mandir

Date: 30-10-2016

Program at Sadhana Mandir

 

  • Shri ganesh and Panachang Puja, 5:15 to 5:45 PM
  • Shri Guru Puja, 5:45 to 6:00 PM
  • Shri Mahalakshmi Puja and Dipavali Puja, 6:00 to 6:30 PM
  • Arti, Prasada And Ashirvada, 6:30 PM